การให้บริการสำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ปฏิทินการดำเนินงาน

1.ปฏิทินการศึกษา
2.ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ระเบียบ / ข้อบังคับ

1.ระเบียบ / ข้อบังคับ

คู่มือ

1.คู่มือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี
2.คู่มือนิสิต ระดับปริญญาตรี
3.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาและงานทะเบียน

ตรวจสอบข้อมูล / สืบค้นข้อมูล

1.ตรวจสอบจำนวนการรายงานตัวนิสิตใหม่
2.ตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดในหลักสูตร
3.ข้อมูลการรับรองหลักสูตร
4.ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอนปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร

1.checklist-ส่งตรวจและเสนอหลักสูตร-มมส-ปัจจุบัน
2.ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
3.แนวปฎิบัติการเสนอหลักสูตร
4.แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA
5.ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดทำตามแนวทางที่คล้ายคลึง AUN-QA
6.แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร
7.เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
8.เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
9.แนวปฏิบัติในการเขียนหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา
10.Infographic แนวปฏิบัติการเขียนคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
11.การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเพียงเล็กน้อย (ปรับเล็ก)
12.ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา
13.เอกสารสำคัญประกอบการจัดทำหลักสูตร

หลักสูตรแนวใหม่

1.การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา (Double Degree)
2.การจัดการศึกษาหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)

การจัดการศึกษาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต

1.การสมัครเรียนในระบบคลังหน่วยกิต
2.แบบฟอร์มสำหรับระบบคลังหน่วยกิต

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล