การพัฒนาหลักสูตร sandbox / หลักสูตรแนวใหม่  ตัวอย่าง_ข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างฯ-ฉุกเฉินการแพทย์ icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล