การให้บริการสำหรับนิสิต1.ปฏิทินการศึกษา
2.ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
3.คำร้องทะเบียน
4.ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
5.คู่มือนิสิต ป.ตรี
6.คู่มือหลักสูตรการศึกษา
7.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาและงานทะเบียน
8.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
9.ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมหารศึกษาในระดับปริญญาตรี
10.ครุยวิทยฐานะ
11.ปฏิทินเสนอการอนุมัติสำเร็จการศึกษา
12.สืบค้นคำอธิบายรายวิชา
13.ระบบบริการการศึกษา
14.ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
15.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล