แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA  แบบฟอร์ม-รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)-ตามแนวทางAUN-QA-สำหรับหลักสูตรปีการศึกษา 2567 (ป.ตรี)
icon pdf icon doc


  แบบฟอร์ม-รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)-ตามแนวทางAUN-QA-สำหรับหลักสูตรปีการศึกษา 2567 (บัณฑิตศึกษา)
icon pdf icon doc


  Course-details-form-for-undergraduate-level-TQF2-version-9Nov2023
icon pdf icon doc


  Course-details-form-for-graduate-level-TQF2-version-9Nov2023
icon pdf icon doc


  แบบฟอร์ม-แผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา(มคอ.3) ตามแนวทางAUN-QA
icon pdf icon doc


  Course-management-plan-TQF3-version-9Nov2023
icon pdf icon doc


  แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา(มคอ.5) ตามแนวทางAUN-QA
icon pdf icon doc


  Summary-of-Course-management-TQF5-version-9Nov2023
icon pdf icon doc


  ข้อมูลการวิเคราะห์จุดคุมทุนหลักสูตร ปริญญาตรี
icon pdf


  ข้อมูลการวิเคราะห์จุดคุมทุนหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
icon pdf


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger