เอกสารสำคัญประกอบการจัดทำหลักสูตร  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งกก.หลักสูตรใหม่-ปรับปรุง-ใช้เกณฑ์2565-เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ icon pdf

  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งกก.หลักสูตรใหม่-ปรับปรุง-ใช้เกณฑ์2565-เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ icon pdf

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-ฉบับปรับปรุง-พ.ศ.2566แนบท้ายเล่มหลักสูตรป.ตรี icon pdf

  คำอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา-ปรับปรุงใหม่-16ก.ย.65 icon pdf

  รายชื่อหลักสูตรใหม่และปรับปรุง-ปีการศึกษา67-ข้อมูลวันที่-9ม.ค.66 icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger