ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 icon pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องปรัชญาการศึกษา นโยบายการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 icon pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องปรัชญาการศึกษา icon pdf

กฎกระทรวง

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศ กมอ.

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศ กมอ. หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาตรี 2565 icon pdf

ประกาศ กมอ. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาต่างสาขาวิชา 2565 icon pdf

ประกาศ กมอ. มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาโท และโท-เอก 2565 icon pdf

ประกาศ กมอ.เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถาบันอดุมศึกษา 2565 icon pdf


ระเบียบ

ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ

ระเบียบฯ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก (ฉ.2) พ.ศ. 2555.pdf icon pdf

ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553.pdf icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน ความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550.pdf icon pdf

ระเบียบฯ การสอบของนิสิต พ.ศ. 2549.pdf icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546.pdf icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545.pdf icon pdf

ระเบียบ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิตและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5) พ.ศ. 2564.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ป.ตรี ฉบับ4 พ.ศ. 2561.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ป.ตรี ฉบับ3 พ.ศ. 2561.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ป.ตรี ฉบับ2 พ.ศ. 2561.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต-ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯในระดับ-ป.ตรี-ฉ.2-พ.ศ.-2560.pdf icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ป.ตรี พ.ศ. 2560.pdf icon pdf


ข้อบังคับ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565.pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต-พ.ศ.-2563.pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563 .pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554.pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547.pdf icon pdf

ข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่5 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่4 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ. 2564.pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-ฉบับ-2-พ.ศ.-2563.pdf icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557.pdf icon pdf


ประกาศ

ประกาศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ. 2565.pdf icon pdf

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด พ.ศ. 2562.pdf icon pdf

ประกาศฯ การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา.pdf icon pdf

ประกาศฯ การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (กรณีที่มีเหตุจำเป็น).pdf icon pdf

ประกาศฯ การขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี.pdf icon pdf

ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท พ.ศ. 2557.pdf icon pdf

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552.pdf icon pdf

ประกาศ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2565 ลว 24 พ.ค. 2565.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาป.ตรีและบัณฑิต2565 ลว10 มีค 65.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ลว 9 ก.พ. 2565.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ลว 13 ม.ค. 2565.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี นิสิตชาวต่างประเทศ 2564 ลว 3 ธ.ค. 64.pdf icon pdf

ประกาศฯ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ป ตรี 2564 ลว 3 พ.ย. 64.pdf icon pdf

ประกาศฯ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ป ตรี 2564 ลว 19 ส.ค. 64.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรีและบัณฑิต ลว 2 เม.ย. 2564.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ลว 11 มี.ค. 2564.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ลว 3มี.ค. 2564.pdf icon pdf

ประกาศฯ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี ลว 17 ธ.ค. 2562.pdf icon pdf

ประกาศฯ เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี 2561 ลว 11 ก.ค. 2561.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 4) พ.ศ.2559.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 3) พ.ศ. 2559.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 2) พ.ศ. 2558.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (ฉ. 1) พ.ศ. 2558.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 5) พ.ศ. 2556.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 4) พ.ศ. 2556.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 3) พ.ศ. 2555.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉ. 2) พ.ศ. 2555.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555.pdf icon pdf

ประกาศฯ เพิ่มเติมบัญชีค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2554.pdf icon pdf

ประกาศฯ เพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553.pdf icon pdf

ประกาศฯ อัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553.pdf icon pdf


ระดับบัณฑิตศึกษา ---> ไปที่เว็บไซต์

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger