ประวัติความเป็นมา      กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548
    ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 
    ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กองทะเบียนและประมวลผลมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน
    เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิต 
    และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับทุกระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย 
    การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
      ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงานและ 1 งาน คือ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้
        1. กลุ่มงานทะเบียน มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          1.1 งานทะเบียนประวัติ
          1.2 งานลงทะเบียนเรียน
          1.3 งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
        2. กลุ่มงานประมวลผล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          2.1 งานประมวลผลการศึกษา
          2.2 งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา
        3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
          3.2 งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม
          3.3 งานสารสนเทศและสถิติ
        4. งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          4.1 งานนโยบายและแผน
          4.2 งานบุคคล
          4.3 งานการเงิน
          4.4 งานพัสดุ 
          4.5 งานบริหารธุรการ
    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ 
    วิสัยทัศน์
    เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการบริการงานวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล
  ปรัชญา
    มุ่งนำคุณภาพการบริการด้านวิชาการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  พันธกิจ
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย
      2. ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      3. บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล
  ค่านิยมองค์กร :
    SATI
      S :  Service mind (Hospitality) (บริการด้วยไมตรีจิต) 
      A :  Academic & Achievement (ความเป็นวิชาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์)
      T :  Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
      I : Information Technology/ Innovation /Integrate/ International  (เทคโนโลยีสารสนเทศ/ นวัตกรรม/ บูรณาการ/ ความเป็นสากล)
  
  ยุทธศาสตร์
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ
      2. พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมการบริการ
      3. บูรณาการการทำงานด้วยระบบการจัดการสมัยใหม่ และหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล