การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่า 1 ปริญญา (Double Degree)  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึงปริญญา พ.ศ. 2565 icon pdf

  ระเบียบฯ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 icon pdf

  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา icon pdf

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ icon pdf

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) icon pdf

  แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล