การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่า 1 ปริญญา (Double Degree)  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึงปริญญา พ.ศ. 2565 icon pdf

  ระเบียบฯ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565 icon pdf

  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา icon pdf

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ icon pdf

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) icon pdf

  แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger