โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล