ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 45560

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1060

ปริญญาตรีไทย 43355

ปริญญาตรีต่างชาติ 70

ปริญญาโทไทย 1548

ปริญญาโทต่างชาติ 292

ปริญญาเอกไทย 653

ปริญญาเอกต่างชาติ 698

ประกาศนียบัตรไทย 4

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือระดับปริญญาตรี
คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน

อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล