การให้บริการของหน่วยงาน      กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางที่มีกลไกสำคัญในการบริการด้านการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการ 
    กองทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสารเทศ และกระบวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่
        -ขั้นตอนการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
        -ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
        -ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
        -ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
        -ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
        -ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ เปลี่ยนสาขาวิขา/ วิชาโท
        -ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการศึกษา/ การเทียบโอนผลการศึกษา การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
        -ขั้นตอนการลาพักการเรียน/ รักษาสภาพนิสิต/ ลาออก/ คืนสภาพนิสิต
        -ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
        -ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา
        -ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอส่งตัวกลับต้นสังกัด
        -ขั้นตอนการให้บริการเอกสารหลักสูตร
        -ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

    เวลาให้บริการ

    วันจันทร์ – ศุกร์	เวลา 08.30 – 16.30 น.
    เฉพาะวันศุกร์	เวลา 08.30 – 20.30 น.
    วันเสาร์ – อาทิตย์	เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
    โทรศัพท์	043-719-888 , 043-719-889 , 08-0323-7706 , 06-3827-3667
    

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล