งานบริการอื่นๆ1.SDGs Activities
2.รางวัลและความภาคภูมิใจ
3.จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
4.เอกสารแนบ ITA (Integrity and Transparency Assessment) กองทะเบียนและประมวลผล
5.หนังสือพระราชทานปริญญาบัตร
6.ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล