แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
icon pdf icon doc

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล