แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิตประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

  ข้อบังคับ มมส ว่าด้วย การจัดการศึกาษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565 icon pdf

  ระเบียบ-มมส-ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และบัญชีแนบท้าย icon pdf

  แผนผังการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต icon pdf

  แผนผังการเปิดหลักสูตร ชุดวิชา รายวิชา หลักสูตรฝึกอบรม icon pdf

  แผนผังแสดงขั้นตอนการเลือกเรียนของผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต icon pdf

  แผนผังการเชื่อมโยงการเรียน-ลงทะเบียนเรียน icon pdf

  ประกาศมหาวิทยาลัย (ปฏิทินการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 2566) icon pdf

  ประกาศ มมส เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมฯเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต 2565 icon pdf

  ขั้นตอนจัดหลักสูตรฝีกอบรมระยะสั้น เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต (1) icon pdf

  นำเสนอ-การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต icon pdf

  ขั้นตอนจัดหลักสูตรฝีกอบรมระยะสั้น-เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต icon pdf
  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต icon pdf icon doc

  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต icon pdf icon doc

  แบบฟอร์มการเสนอรายวิชา/ชุดวิชาเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต icon pdf icon doc
  แผนผังการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม icon pdf

   แผนผังการเปิดหลักสูตร ชุดวิชา รายวิชา และหลักสูตรฝึกอบรม ในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล