บริการข้อมูลหรือตอบคำถามในวันเวลาราชการเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถทิ้งข้อความไว้ก่อนได้

จำนวนรายวิชา

จำนวนชุดวิชา

จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม

จำนวนหลักสูตร

Thai Mooc

12

ขั้นตอนการใช้งาน


รายวิชาที่แนะนำ


รายละเอียดรายวิชาศึกษาทั่วไป


ตัวอย่างการเลือกลงทะเบียนและการคำนวณค่าใช้จ่าย


รายวิชาที่เปิดสอน 2566 รอบที่ 2

0201113
แคลคูลัส 1

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0201251
สถิติศาสตร์เบื้องต้น

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0300101
วัสดุวิศวกรรม

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0300110
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0041001
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

จำนวน : 2 หน่วยกิต

ราคา : 500 บาท

(1000 ลด 50% เหลือ 500)

0041006
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ

จำนวน : 2 หน่วยกิต

ราคา : 500 บาท

(1000 ลด 50% เหลือ 500)

0041014
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

จำนวน : 2 หน่วยกิต

ราคา : 500 บาท

(1000 ลด 50% เหลือ 500)

0041020
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร

จำนวน : 2 หน่วยกิต

ราคา : 500 บาท

(1000 ลด 50% เหลือ 500)

0202100
เคมีทั่วไป

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0203110
ชีววิทยา 1

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0203231
จุลชีววิทยา

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0204101
ฟิสิกส์ 1

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)

0300130
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

จำนวน : 3 หน่วยกิต

ราคา : 2250 บาท

(4500 ลด 50% เหลือ 2250)