ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 44640

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1047

ปริญญาตรีไทย 42472

ปริญญาตรีต่างชาติ 69

ปริญญาโทไทย 1524

ปริญญาโทต่างชาติ 287

ปริญญาเอกไทย 640

ปริญญาเอกต่างชาติ 691

ประกาศนียบัตรไทย 4

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือระดับปริญญาตรี
คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน

อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล