ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 46280

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 979

ปริญญาตรีไทย 44382

ปริญญาตรีต่างชาติ 51

ปริญญาโทไทย 1307

ปริญญาโทต่างชาติ 275

ปริญญาเอกไทย 587

ปริญญาเอกต่างชาติ 653

ประกาศนียบัตรไทย 4

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ

คู่มือระดับปริญญาตรี
อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล