คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 2563 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์ 
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
7. คณะเภสัชศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยี
9. คณะการบัญชีและการจัดการ
10. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12. คณะวิทยาการสารสนเทศ
13. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
14. คณะสาธารณสุขศาสตร์
15. คณะแพทย์ศาสตร์
17. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
20. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
21. คณะวัฒนธรรมศาสตร์
22. คณะสัตวแพทยศาสตร์
23. คณะนิติศาสตร์

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger