ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 48315

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1091

ปริญญาตรีไทย 45884

ปริญญาตรีต่างชาติ 70

ปริญญาโทไทย 1663

ปริญญาโทต่างชาติ 295

ปริญญาเอกไทย 693

ปริญญาเอกต่างชาติ 726

ประกาศนียบัตรไทย 75

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือระดับปริญญาตรี
คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger