ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 44382

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1125

ปริญญาตรีไทย 42000

ปริญญาตรีต่างชาติ 70

ปริญญาโทไทย 1638

ปริญญาโทต่างชาติ 313

ปริญญาเอกไทย 669

ปริญญาเอกต่างชาติ 742

ประกาศนียบัตรไทย 75

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือระดับปริญญาตรี
คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน

อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger