ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 47362

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1138

ปริญญาตรีไทย 44962

ปริญญาตรีต่างชาติ 71

ปริญญาโทไทย 1639

ปริญญาโทต่างชาติ 297

ปริญญาเอกไทย 686

ปริญญาเอกต่างชาติ 770

ประกาศนียบัตรไทย 75

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0

ขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คู่มือระดับปริญญาตรี
คู่มือการให้ห้บริการนิสิตต่างชาติ / 中国留学生指南

คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

อื่นๆ


สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger