เอกสารแนบ ITA(Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ 2566 กองทะเบียนและประมวลผลเอกสารตัวชี้วัด O5

ITA o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เอกสารตัวชี้วัด O6

ITA o6 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

เอกสารตัวชี้วัด O7

ITA o7 ข่าวประชาสัมพัธ์

เอกสารตัวชี้วัด O8

ITA o8 สายตรงผู้อำนวยการ

เอกสารตัวชี้วัด O32

ITA o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เอกสารตัวชี้วัด O33

ITA o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger