เอกสารแนบ ITA(Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมาณ 2564 กองทะเบียนและประมวลผลเอกสารตัวชี้วัด O8

ITA O8 สายตรงผู้อำนวยการ

เอกสารตัวชี้วัด O32

ITA O32 สายตรงผู้อำนวยการ

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล