วันนี้ (9 มิถุนายน 2564 ) กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์ ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการให้บริการนิสิต
ในมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงานด้านวิชาการต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับฯ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ เข้าร่วมโครงการฯ
และมีการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ
พร้อมทั้งเพื่อแจ้งวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินการแก้ไขและพัฒนางานด้านวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภายในโครงการฯรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตในยุค New Normal” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งรับฟัง บรรยายเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดย นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล จากนั้นรับฟังบรรยายเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและการจัดการคำร้องออนไลน์ โดย นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและนายวรพจน์ วัตถุสินธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รับฟังบรรยายเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
และรับฟังบรรยายเรื่อง การให้คำปรึกษานิสิต ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดย นายปลวัชร ปัดเสน ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม SC3 - 202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และผ่านระบบ Microsoft Teams

ดาวน์โหลดไฟล์ที่


- กฎระเบียบและการบริการกองทะเบียนและประมวลผล

- ระบบบริการการศึกษา

- การจัดการเรียนการสอนสำนักศึกษาทั่วไป

- การให้คำปรึกษากองกิจการนิสิต

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...