ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการเก็บค่าหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆในระดับปริญญาตรี