ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการเก็บค่าหน่วยกิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆในระดับปริญญาตรี


เส้นทาง สถานที่ แผนผังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 และกำหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 คลิกนำทาง