คำร้องทะเบียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี1.ทบ.มมส 01 แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า)
icon doc  icon pdf

2.ทบ.มมส 02 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรอง
icon doc  icon pdf

3.ทบ.มมส 03 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน
icon doc  icon pdf

4.ทบ.มมส 04 ใบมอบฉันทะ
icon doc  icon pdf

5.ทบ.มมส 05 ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
icon doc  icon pdf

6.ทบ.มมส 06 บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชา
icon doc  icon pdf

7.ทบ.มมส 07 คำร้องขอเลื่อนรับปริญญา
icon doc  icon pdf

8.ทบ.มมส/ตรี  01 แบบรายงานตัวนิสิต  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

9.ทบ.มมส/ตรี  02 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

10.ทบ.มมส/ตรี  03 คำร้องขอลาพักการเรียน  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

11.ทบ.มมส/ตรี  04 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

12.ทบ.มมส/ตรี  05 คำร้องขอลาออก  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

13.ทบ.มมส/ตรี  06 คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

14.ทบ.มมส/ตรี  07 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

15.ทบ.มมส/ตรี  08 คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

16.ทบ.มมส/ตรี  09 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

17.ทบ.มมส/ตรี  10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

18.ทบ.มมส/ตรี  11 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

19.ทบ.มมส/ตรี  12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

20.ทบ.มมส/ตรี  13 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (กรณีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00)
icon doc  icon pdf

21.ทบ.มมส/ตรี  14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

22.ทบ.มมส/ตรี  15 คำร้องขอเทียบโอน  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

23.ทบ.มมส/ตรี  16 แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1  (ปริญญาตรี)
icon doc  

24.ทบ.มมส/ตรี  17 กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

25.ทบ.มมส/ตรี  18 แบบขอเทียบรายวิชา  (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3  (ปริญญาตรี)
icon doc  icon pdf

26.คำร้องการขอขยายเวลาศึกษาต่อ (กรณีครบระยะเวลาศึกษา) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
icon doc  icon pdf

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล


messenger