นิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2566 ให้นิสิตยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านาระบบบริการการศึกษา (reg.msu.ac.th)