กองทะเบียนและประมวลผล ได้รับรางวัลที่ 1 “ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจ คณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564” ระดับกอง
         วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานและมอบรางวัล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ห้องรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่สำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลการคัดเลือกมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มหน่วยงานขนาดใหญ่)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มหน่วยงานขนาดเล็ก)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักวิทยบริการ

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองบริการการศึกษา
รางวัลที่ 3 ได้แก่ กองแผนงาน

ข่าว : อภิรดี อินตะนัย
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองแผนงาน

messenger