วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างกองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ กองกิจการนิสิต และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม
         ตามที่กองทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 – เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครอบคลุมคณะ-วิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอน 19 คณะ-วิทยาลัย นั้น พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลางที่คณะ-วิทยาลัยเสนอแนะให้พัฒนาหรือแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ กองทะเบียนและประมวลผลจึงเห็นควรดำเนินงานการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ประกอบด้วย กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ กองกิจการนิสิต และบัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงาน โดยมีมติร่วมกัน ดังนี้ 1.จัดทำแผนการดำเนินงานการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยปรับขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานฯ ให้ครอบคลุมเพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีความรวดเร็ว 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันและ 3. ร่วมกันวิเคราะห์ ออกแบบ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน ส่งผลให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้การดำเนินบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
messenger