เมื่อวันที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กองทะเบียนและประมวลผลได้จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำเสนอผลงานอินโฟกราฟฟิก สำหรับบุคลากรสังกัดกองทะเบียนและประมวลผล รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง B415 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ B สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล กล่าวเปิดการอบรม และนายสิทธิ์ เอมดี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย นายพงศ์ธนภัทร์ กล้าไพรี ,นายกิตตนันท์ ขันธุปัทม์ ,นายปราการ กำประโคน ,นายสุริยกานต์ ชาญพินิจ นิสิตฝึกประสบการณ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร
         วิทยากรและคณะได้ให้ความรู้ในการนำ Infographics ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสาร นำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว ด้วยการใช้องค์ประกอบของ Infographics เช่น รูปภาพที่สวยงาม สีสันที่ น่าดึงดูด และการออกแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจรวมไปถึงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดในระยะเวลารวดเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
messenger