ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัฒกรรมการเรียนรู้ชิงเงินรางวัล รางวัลที่ 1 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 3 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทการแข่งขัน -รูปแบบการเรียนการสอน -สื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.กลุ่มวิทยาสาตร์สุขภาพ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ 1.รอบคัดเลือก ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกรรมการจะคัดเลือกจากเอกสาร คลิปวิดีโอ หรือ Infographic 2.รอบตัดสิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงาน ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคณะกรรมการ (show and share)