นิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจขอขยายเวลาการศึกษาได้ในปีการศึกษาที่ครบระยะเวลา โดยขอยขายเวลาได้ครั้งล่ะไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี