เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 08.00 น. กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม B 313 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช อาจารย์ประจำแขนงสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ให้ความรู้ในหัวข้อ "Multimedia technologies for 21 st- century learners" การจัดประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco WebEx Meetings)
          ทั้งนี้เพื่อแนะนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษา ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enhancement) พลิกโฉมการเรียนรู้ (Transformation) ผสมผสาน ยืดหยุ่นและเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 216 คน
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

messenger