เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 18 ณ ห้อง D-413 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุกในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เสนอให้ปรับปรุงระบบการส่งอีเมล ซึ่งเกิดปัญหาความผิดพลาดในการส่งอีเมลที่ไม่เสถียร 2. เสนอให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนคำร้องออนไลน์ของอาจารย์ วันเวลาและข้อมูลไม่ตรงกัน 3. เสนอให้ปรับปรุงระบบการส่งข้อความถึงอาจารย์ ซึ่งเกิดปัญหาการส่งข้อความย้อนหลัง 4. เสนอให้สามารถส่งเกรด Thesis โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 5. เสนอให้มีการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน กรณีที่นิสิตไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ยังคงให้มีการเก็บคะแนนต่าง ๆ ของนิสิตไว้ หรือเก็บข้อมูลของนิสิตไว้ เนื่องจากมีกรณีที่นิสิตทำเรื่องขอคืนผลการลงทะเบียนเรียน ชำระเงินแล้วกลับมาเรียนต่อ แต่ช่วงเวลาที่นิสิตทำเรื่องขอคืนผลการลงทะเบียนเรียน นิสิตเสียประโยชน์ในการเข้าเรียนหรือเสียคะแนนเก็บในรายวิชานั้น ๆ หรืออาจระงับการเข้าใช้งานบางเมนูในระบบบริการการศึกษาของนิสิตได้หรือไม่ 6. เสนอให้ปิดการมองเห็นข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาของนิสิต แต่หากนิสิตต้องการทราบข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของตนเอง ก็สามารถขอดูได้ เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น 7. เสนอให้ตรวจสอบการพ้นสภาพนิสิตให้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีกรณีที่นิสิตไม่ทราบว่าตนเองพ้นสภาพนิสิต มีการเข้าเรียน มีการส่งงาน และรู้ภายหลังว่าตนเองพ้นสภาพนิสิต ทำให้เกิดปัญหาตามมา ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล มีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดใหม่ ก.พ.ร. 13 ตัวชี้วัด 2. การพูดคุยและให้คำปรึกษากับนิสิต ก่อนตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำร้องต่าง ๆ 3. การแจ้งกับนิสิตเกี่ยวกับเกณฑ์การพ้นสภาพนิสิต
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
messenger