เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 16 ณ ห้อง RN1-405 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
          โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ ใน มคอ.3 ได้ 2. การแก้ไขและตรวจสอบความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ซึ่งพบปัญหาสัญลักษณ์ตะกร้าไม่ขึ้นโชว์ให้กดในระบบ 3. ยกเลิกการใช้สัญลักษณ์ตะกร้าในการลงทะเบียนเรียน 4. ระหว่างการใช้งานระบบบริการการศึกษา สามารถเข้าดูปฏิทินการศึกษาได้ 5. การเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนคำร้องออนไลน์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 6. อาจารย์ประจำรายวิชาต่าง ๆ สามารถเห็นผลการประเมินอาจารย์ ภายหลังจากวันสุดท้ายของเกรดออก เพราะถ้าหากอาจารย์เห็นผลการประเมินอาจารย์ก่อน อาจมีผลกระทบต่อเกรดของนิสิต 7. การพัฒนา MSU REG APP ให้อาจารย์เข้าใช้งานได้ 8. การเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนของคณะนิติศาสตร์ และ 9. มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้นิสิตได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
          การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...