เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 15 ณ ห้อง SC3-302 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเพิ่มประธานหลักสูตรในการอนุมัติคำร้องย้ายคณะ/สาขาวิชา 2. การอัพเดตแบบฟอร์มการอนุมัติคำร้องของนิสิต 3. การอัพเดตข้อมูลอาจารย์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน 4. มีระบบการแจ้งเตือนคำร้องออนไลน์ของอาจารย์ ผ่านระบบบริการการศึกษาหรือรูปแบบเมลล์ 5. กำหนดการเลือกรูปแบบไฟล์ที่ใช้ดูรายชื่อนิสิต 1 อย่าง ส่วนรูปแบบไฟล์อื่น ๆ ให้ซ่อนไว้ แต่ยังคงสามารถเปิดใช้งานได้ทุกไฟล์ที่ต้องการได้ และ 6. หัวหน้าภาควิชาสามารถพิมพ์ข้อมูลก่อนเสนอเข้าที่ประชุมได้ กองทะเบียนและประมวลผลฝากพิจารณาดำเนินการแจ้งคณะ ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนิสิตกู้ยืม กยศ. ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย , แจ้งคณะให้ทราบ เรื่อง การส่งเกรด Thesis ให้ระบุวันและเวลาอนุมัติ หรือกำหนดการที่เข้าวาระประชุมเพื่ออนุมัติเกรด
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...