เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม (HS211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การล็อคระบบคำร้องออนไลน์ในปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อป้องกันการขอคำร้องออนไลน์ล่วงหน้า 2. การตรวจสอบระบบบริการการศึกษา ซึ่งพบปัญหาล็อคระบบของนิสิตไว้ แต่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3. การอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหารายชื่อนิสิตที่ไม่ได้ทำรายการลงทะเบียนเรียน ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวนิสิต และอื่น ๆ แต่ยังคงมีรายชื่ออยู่ในระบบ 4. ควรเพิ่มลำดับขีดของรายวิชาในระบบ เพื่อความเข้าใจและง่ายต่อการจัดการในภาระงานของอาจารย์ พร้อมทั้งอยากให้เพิ่มลิงก์เข้าไป เพื่อสามารถดูข้อมูลได้ 5. ประชาสัมพันธ์วิธีการขอคืนผลลงทะเบียนเรียน กรณีที่นิสิตพบปัญหาในการเข้าเรียน และจำเป็นต้องทำรายการขอคืนผลลงทะเบียนเรียน 6. การเพิ่มช่องทางแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีนิสิตทำรายการคำร้องออนไลน์ เช่น การขอย้ายคณะ/สาขา ให้สามารถตรวจสอบได้ว่า นิสิตได้ติดต่อกับอาจารย์ก่อนทำรายการหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติของอาจารย์ 7. เพิ่มกระบวนการส่งเกรด ซึ่งให้ผ่านหัวหน้าภาควิชาก่อนถึงประธานหลักสูตร เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน ก่อนการยืนยันการส่งเกรด 8. ขยายขนาดของตะกร้าในการยืนยันการลงทะเบียนเรียน ซึ่งพบปัญหาในกรณีเข้าใช้งานในโทรศัพท์มือถือ สัญลักษณ์รูปตะกร้ามีขนาดค่อนข้างเล็ก 9. ตรวจสอบ MSU REG APP ซึ่งพบปัญหาความผิดพลาดในการแจ้งเตือน บางครั้งมีการแจ้งเตือน และบางครั้งไม่มีการแจ้งเตือน 10. มีการพัฒนา MSU REG APP ให้อาจารย์เข้าใช้งานได้ 11. การปรับปรุงและแก้ไขสำนวนการแปลภาษาอังกฤษในระบบบริการการศึกษา 12. มีการพัฒนาระบบบริการการศึกษา ซึ่งพบปัญหาในการเข้าดูคะแนนแต่ละรายวิชาดูตารางเรียนและตารางสอบในโทรศัพท์มือถือ ต้องปรับหน้าจอเป็นแนวนอนก่อนทุกครั้งถึงจะสามารถดูได้ และ 13. สามารถดูคะแนนใน MSU REG APP ได้ กองทะเบียนและประมวลผลฝากพิจารณาดำเนินการแจ้งคณะฝากคณะประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา, การส่งเกรด Thesis ให้ระบุวันและเวลาอนุมัติ หรือกำหนดการที่เข้าวาระประชุมเพื่ออนุมัติเกรด
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...