เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 11 ณ ห้อง AR101-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน/วิธีการจัดการของหลักสูตร Double Degreeและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2. ระบบการแจ้งเตือนคำร้องออนไลน์ของอาจารย์ 3. เสนอให้ประธานหลักสูตรสามารถเช็คข้อมูลของนิสิตและประเภทการรับเข้าของนิสิต 4. ควรมีคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขสถานะของนิสิตในระบบบริการการศึกษา 5. ระบบแจ้งข้อมูลการจัดการและช่วงเวลาของการพ้นสภาพนิสิตหรือการลาออกของนิสิต 6. เสนอให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เข้าระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สามารถเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมได้ และ 7. มีระบบที่สามารถติดตามนิสิตได้ ซึ่งพบปัญหากรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนผิดรายวิชา ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขา/คณะ ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผลฝากพิจารณาดำเนินการแจ้งคณะเกี่ยวกับการเปิด-ปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาของอาจารย์, เชิญชวนคณะเข้าใช้งานระบบบริการต่าง ๆ ที่กองทะเบียนทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาขึ้นมา, ฝากคณะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ระบบบริการการศึกษา ต่าง ๆ ของกองทะเบียนและประมวลผล
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...