วันที่ (30 พฤศจิกายน 2565) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมบรรยาย เรื่อง "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ห้องรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มีทั้งแบบ on-site และ on-line ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มียุทธศาสตร์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก ,สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ,ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม ,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ และบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” โดย ในปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการจัดอันดับจากแหล่งจัดอันดับในระดับสากล
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองแผนงาน

messenger