เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
          โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและ ระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree, ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การบันทึกข้อมูล/เหตุผลการลาออกของนิสิต เพื่อให้คณะได้ทราบปัญหาและเพื่อการบริหารจัดการและช่วยเหลือนิสิตของคณะ 2. การตอบคำถามอัตโนมัติในแฟลตฟอร์มออนไลน์ของกองทะเบียนและประมวลผล 3. คงไว้ซึ่งการให้บริการ Google Classroom และ Google Meet เพื่อประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประชุมพูดคุยและติดตามนิสิต 4. การปรับปรุงระบบการกรอกเกรด/คะแนน ในระบบบริการการศึกษา ซึ่งพบปัญหาในการแสดงหน้าต่างขึ้นระหว่างการกรอกเกรด/คะแนน และ 5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือระบบแจ้งเตือนข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเทียบโอนรายวิชาของนิสิตในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล ฝากพิจารณาดำเนินการคณะช่วยทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนการติดต่อที่ปรึกษา การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา และการบริการอื่น ๆ ของกองทะเบียนและประมวลผล
          การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...