เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 7 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรม เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ พึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและ ระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ,ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเพิ่ม Service ของอาจารย์ 2. การแจ้งเตือนทางอีเมลของอาจารย์ กรณีนิสิตยื่น คำร้องออนไลน์ เข้ามาในระบบบริการการศึกษา และ 3. การอัพเดตรูปภาพนิสิตได้ใหม่ในระบบบริการการศึกษา ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล ฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง ปฏิทินการศึกษา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา, การยื่นสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นในภาคการศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา, การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด, ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อของกองทะเบียนและประมวลผล, การเปิด-ปิดสิทธิ์การเข้าถึงระบบของอาจารย์ต่อกองทะเบียนและประมวลผล, การอนุมัติรับรองเกรด ให้ระบุวันที่และรายละเอียดมติในหนังสือราชการ, ติดตามนิสิต เรื่อง การส่งเอกสารรับรองการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันเดิม, การให้ความช่วยเหลือและติดตามนิสิต เพื่อลดจำนวนการพ้นสภาพนิสิต และการแจ้งบัณฑิต เรื่อง การยืนยันเข้ารับ/ไม่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
messenger