เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 6 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบ ต่าง ๆ ที่สำคัญ,ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยน ในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเปิดสิทธิ์เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของคณะในการดูข้อมูลเกรดของนิสิต ภายหลังจาก ที่ผ่านหัวหน้าภาค/หัวหน้าหลักสูตร 2. การจัดทำรูปแบบและขั้นตอนการทำ Credit Bank 3. การล็อคระบบประเมินอาจารย์ นิสิตจำเป็นต้องประเมินอาจารย์ เพื่อการออกเกรดของนิสิต และเพื่อได้ทราบผลประเมินของอาจารย์ด้วย และ 4. การเพิ่มข้อมูลช่วงเวลาในการประเมินอาจารย์ในปฏิทินการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นิสิตเข้าประเมินอาจารย์ด้วย ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล ฝากคณะเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงระบบ ในกรณีที่มีอาจารย์ลาออก เพื่อให้กองทะเบียนและประมวลผลได้อัพเดตข้อมูล, การส่งเกรด/อนุมัติเกรด กรณีของการประเมินเกรดวิทยานิพนธ์ให้กองทะเบียนและประมวลผล
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...