เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 5 ณ ห้อง 5309 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบ ต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยน ในประเด็นความคาดหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เสนอให้ข้อมูลสารสนเทศเชื่อมต่อกันระหว่างระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับระบบทะเบียน เพื่อสะดวกในการรวบรวมข้อมูล 2. เสนอให้ประธานหลักสูตรของคณะ สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระบบได้ เพื่อการจัดทำสรุปรายงาน 3. เสนอให้พิจารณาการรับนิสิตเข้าศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการสอนและผลสัมฤทธิ์ มากกว่าการเพิ่มจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาแต่คุณภาพการศึกษาด้อยลง 4. เสนอให้มีการตรวจสอบเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด และ 5. เสนอให้มีการติดตามช่วยเหลือนิสิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาของนิสิต ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล เชิญชวนให้คณะพิจารณาเข้าร่วม Double Degree ,การนำรายวิชาหรือชุดวิชาเข้าร่วมระบบ คลังหน่วยกิต (Credit Bank), การติดตามนิสิตมียอดค้างชำระในระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา, การตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรภายในคณะ เพื่อลดความสับสนของนิสิต, การวางแผนการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...