เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 4 ณ ห้องศูนย์ธุรกิจอัจฉริยะ 506 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบ ต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เสนอให้ปรับปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องกระบวนการขอคำร้องออนไลน์ต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา 2. เสนอให้จัดทำรูปแบบและขั้นตอนการทำ Credit Bank 3. เสนอให้มีการเพิ่มเติมเรื่องหลักสูตรให้ชัดเจน ทั้งเรื่องขั้นตอน แผน และประกาศต่าง ๆ 4. เสนอให้เพิ่มข้อมูล Snapshot และข้อมูล Summary ในระบบประเมินผล ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล เชิญชวนให้คณะพิจารณาเข้าร่วม Double Degree ,ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank), การล็อคข้อมูลนิสิตที่ผลการศึกษาต่ำกว่า 2.00 ให้ติตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำ, แนวทางการแก้ไขและสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...