เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 3 ณ ห้อง Hall of fame คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
          โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและ ระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การปรับฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของนิสิตให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สะดวกในการติดต่อ 2. ปรับระบบการบันทึกผลการศึกษาออนไลน์ ซึ่งมีปัญหาบ่อยครั้ง ทั้งการเข้าระบบและรูปแบบการบันทึกผล 3. การปรับระบบเรื่องการขึ้นโชว์แจ้งเตือนเพื่อให้อนุมัติของอาจารย์ 4. การแก้ไขระบบในส่วนของการพิมพ์เอกสารหรือรายชื่อนิสิต ให้สามารถระบุหรือพิมพ์เอกสารในส่วนเฉพาะที่ต้องการได้ 5. ไม่ให้มีการทวงเกรดในระบบของอาจารย์พิจารณาแก้ไขในกรณีนิสิตที่ลาออก/พ้นสภาพนิสิต 6. ปรับการยกเลิกผลการลงทะเบียน ให้แก้ไขเป็นรายคน และเสนอให้เพิ่มช่องบันทึกสาเหตุหรือเหตุผลของการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน 7. การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของนิสิต กรณีค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน ทำให้มีการประเมินผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ และ 8. ปรับกระบวนการขออนุมัติเพื่อดำเนินการ ขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต โดยให้ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา คณบดีหรือรองคณบดีอนุมัติ เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการ ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล เชิญชวนให้คณะพิจารณาเข้าร่วม Double Degree ,ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาต่าง ๆ ในการบริการ, ประชาสัมพันธ์และติดตาม เรื่อง การยืนยันเข้ารับปริญญาบัตร, เสนอให้เปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น วิชา Thesis เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการลงทะเบียนเรียน และเสนอให้คณะตรวจสอบการตีพิมพ์ของระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ช่วงเวลาที่กำหนด
          การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...