เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ ห้อง MU304 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรม เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ พึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและ ระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank) ,เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. พิจารณาการรับรองครบหลักสูตร ในกรณีที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตร สอบ Oral เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างรอตีพิมพ์ 2. เพิ่มเมนูภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระบบ REG 3. จัดส่งปริญญาบัตรแก่นิสิตต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาทันที โดยไม่ต้องรอเข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 4. เพิ่มบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา เพื่อสะดวกในติดต่อและให้บริการแก่นิสิตต่างชาติ 5. ออกแบบการบริการแก่นิสิตต่างชาติ เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ช่องทางการชำระเงินของนิสิตต่างชาติ การตรวจสุขภาพ และอื่น ๆ 6. คาดหวังให้มีเมนูจัดตารางเรียนตารางสอนมีความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล เชิญชวนให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณานำรายวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ เข้าระบบคลังหน่วยกิต และเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาตามความพร้อมได้มากขึ้น
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...