เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องทองหลังพระ ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบ ต่าง ๆ ที่สำคัญ, ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยน ในประเด็นความคาดหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. รายชื่อนิสิตที่ขึ้นในระบบควรเรียงตามรหัสนิสิตแทนตามลำดับการลงทะเบียนเรียนเพื่อสะดวก ในการตรวจสอบและค้นหา 2. ระบบปรับเรื่องรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา สามารถพิมพ์ในรูปไฟล์ Word ได้ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาและรูปแบบที่เปลี่ยนไป 3. ควรมีการปรับระบบประมวลผลการตัดเกรด เพราะบ่อยครั้งเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบที่ช้า 4. ควรมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลของคำร้องออนไลน์ เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและดำเนินการ และ 5. การประเมินอาจารย์ควรแบ่งผลประเมิน โดยแยกการประเมินผลสิ่งแวดล้อม และการประเมิน ผลการสอนของอาจารย์
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไป ตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...
Image...