ศูนย์ข้อมูลวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Registration Data Center)

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล