กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางที่มีกลไกสำคัญในการบริการด้านการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ 
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการกองทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสารเทศ 
และกระบวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่ 
    -ขั้นตอนการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
    -ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    -ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ เปลี่ยนสาขาวิขา/ วิชาโท
    -ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการศึกษา/ การเทียบโอนผลการศึกษา การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
    -ขั้นตอนการลาพักการเรียน/ รักษาสภาพนิสิต/ ลาออก/ คืนสภาพนิสิต
    -ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา
    -ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอส่งตัวกลับต้นสังกัด
    -ขั้นตอนการให้บริการเอกสารหลักสูตร
    -ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

เวลาให้บริการ
  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : 043-719-888 , 043-719-889
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 24
Yesterday 0
This Month 0
Last Month 0
This Year 0
Last Year 153,790
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 34
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 2
ขอเอกสารออนไลน์ 112
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2024

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: [email protected], [email protected] , นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ email: [email protected] 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)