ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ4 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ3 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต-ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯในระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ.2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2552 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก พ.ศ. 2552 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ประกาศ

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด พ.ศ. 2562 icon pdf

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ ป.ตรี icon pdf

ประกาศฯ เรื่องเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 icon pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (กรณีที่มีเหตุจำเป็น) icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักฯ พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา และการชำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชาและการชำระเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ลงนาม ธ.ค. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีค่าหน่วยกิต ค่าธรมมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งฝึกและการเรียกเก็บค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งฝึกและการเรียกเก็บค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนีบยมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่1) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 icon pdf

ระดับบัณฑิตศึกษา ---> ไปที่เว็บไซต์

ระเบียบ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ4 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่4 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

ระเบียบฯ การสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต พ.ศ. 2558 icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 icon pdf

ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและการถอนรายวิชาฯ 2562 icon pdf

ประกาศฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและการถอนรายวิชาฯ 2562 icon pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ icon pdf

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ icon pdf

ประกาศการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระค่าหน่วยกิต พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระเงินค่าหน่วยกิต (ฉ.2) พ.ศ.2558 icon pdf

ประกาศการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา icon pdf

ประกาศการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

ประกาศการจัดทำ การติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศเพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553 icon pdf

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบไตรภาคนอกจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 9) พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.1) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.3) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 3) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 6) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 8) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (ฉ. 1) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉ. 1) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 2) พ.ศ. 2555 icon pdf

Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 26
Yesterday 0
This Month 0
Last Month 0
This Year 0
Last Year 153,790
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 34
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 2
ขอเอกสารออนไลน์ 112
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2024

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: [email protected], [email protected] , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: [email protected] 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)