เอกสารตัวชี้วัด O13

ITA O13 คู่มือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ITA O13 คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ITA O13 คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบุคคลกองทะเบียนและประมวลผล
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำทะเบียนประวัตินิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตร
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงาน งานประมวลผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารตัวชี้วัด O15

ITA O15 ข้อมูลสถิติภายในกองทะเบียนและประมวลผล
ITA O15 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์/จำนวนผู้ใช้บริการ
ITA O15 สถิติการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
ITA O15 สถิติการยกเลิกและการคืนผลการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563
ITA O15 สถิติการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA O15 ข้อมูลจำนวนหลักสูตรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
ITA O15 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 31
Yesterday 0
This Month 0
Last Month 0
This Year 0
Last Year 153,790
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 34
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 2
ขอเอกสารออนไลน์ 115
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2024

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: [email protected], [email protected] , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: [email protected] 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)