รายละเอียดชุดครุยวิทยฐานะ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองทะเบียนและประมวลผล

ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาภาษาเขมร
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาลาว
สาขาวิชาภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

   2. หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต (สศ.บ.)
สาขาวิชาแรงงานศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุมชน

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต (สศ.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาสถิติ

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

    1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะพยาบาลศาสตร์

    1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
คณะศึกษาศาสตร์

   1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาจิตวิทยา

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

    1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์

    1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชานาฏยศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
คณะเภสัชศาสตร์

    1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
เภสัชศาสตรบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
คณะเทคโนโลยี

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สาขาวิชานวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะการบัญชีและการจัดการ

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการประกอบการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารการเงิน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชุดครุยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

   2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดครุยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

   3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
บัญชีบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
สาขาวิชาการโรงแรม

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

    1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน

ชุดครุยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

    2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชานฤมิตศิลป์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

    2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

    3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์)

ชุดครุยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

    1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

    2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ

ชุดครุยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

    3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
นิติศาสตรบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

    4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ชุดครุยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์

   1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

   2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะแพทยศาสตร์

    1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

    2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชุดครุยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสต์

    1. หลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรบัณฑิต (สพ.บ.)
สาขาวิชาสัตวแพทย์

ชุดครุยหลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย (กลุ่มภาษา)
สาขาวิชาภาษาไทย (กลุ่มวรรณคดี)
สาขาวิชาภาษาเขมร
สาขาวิชาภาษาลาว
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณะวิทยาศาสตร์

   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเคมีศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์

   1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน / วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ชุดครุยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
คณะพยาบาลศาสตร์

   1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ชุ่ดครุยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
คณะศึกษาศาสตร์

   1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์

    1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

    1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
คณะเทคโนโลยี

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
คณะการบัญชีและการจัดการ

    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
สาขาวิชาการจัดการตลาด
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชุดครุยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

   2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชุดครุยหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

    3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
บัญชีมหาบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

    4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
การจัดการมหาบัณฑิต

ชุดครุยหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณะวิทยาการสารสนเทศ

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาสื่อนฤมิต
สาขาวิชาการจัดการแหล่งเรียนรู้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

    1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ชุดครุยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

    2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ชุดครุยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์

    1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการระบบสุขภาพ)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (การจัดการสารสนเทศสาธารณสุข)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ)
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์)

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์

    1. หลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรมหาบัณฑิต (สพ.ม.) (วท.ม.)
สาขาวิชาสัตวแพทย์

ชุดครุยหลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรมหาบัณฑิต (สพ.ม.) (วท.ม.)
คณะวัฒนธรรม

    1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
คณะเภสัชศาสตร์

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

    2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ชุดครุยคณะเภสัชศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ระดับปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาไทศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา
สาขาวิชาลาวศึกษา
สาขาวิชาเขมรศึกษา
สาขาวิชาเวียดนามศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

    1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

    2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศึกษาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะเทคโนโลยี
คณะการบัญชีและการจัดการ

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการบัญชี

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์

    1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
คณะวัฒนธรรม

    1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวัฒนธรรม สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
สถาบันวลัยรุกขเวช

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

    2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

ชุดครุยสถาบันวลัยรุกขเวช

    สำหรับพระภิกษุ

ชุดครุยสำหรับพระภิกษุ
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 25
Yesterday 0
This Month 0
Last Month 0
This Year 0
Last Year 153,790
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 34
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 2
ขอเอกสารออนไลน์ 112
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2024

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: [email protected], [email protected] , นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ email: [email protected] 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)