กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สังกัดกองบริการการศึกษา 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2548 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็น กองทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กองทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ 
และประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน 
เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านให้บริการ การจัดทาหลักสูตร 
การเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอนทุกระดับ ทุกระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต 
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงานและ 1 งาน คือ 
กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้

    1. กลุ่มงานทะเบียน มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      1.1 งานทะเบียนประวัติ
      1.2 งานลงทะเบียนเรียน
      1.3 งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
    2. กลุ่มงานประมวลผล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      2.1 งานประมวลผลการศึกษา
      2.2 งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา
    3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
      3.2 งานการเรียนการสอน
      3.3 งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
      3.4 งานสารสนเทศและสถิติ      
    4. งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      4.1 งานนโยบายและแผน
      4.2 งานบุคคล
      4.3 งานการเงิน
      4.4 งานพัสดุ
      4.5 งานบริหารธุรการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล
    ปรัชญา
      เทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจผู้ใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประสาน มุ่งนำคุณภาพงานทะเบียน

    ปณิธาน
      กองทะเบียนและประมวลผล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      บริการรวดเร็ว และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

    วิสัยทัศน์
      เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการบริการงานวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล

    พันธกิจ
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
      2. ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      3. บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล

    ค่านิยมองค์กร
      SATI
        S :  Service / Satisfaction    = การบริการ/ ความพึงพอใจ
        A :  Academic / Achievement  = ความเป็นวิชาการ/ การมุ่งสู่ความสำเร็จ
        T :  Teamwork       = การทำงานเป็นทีม
        I :  Information Technology / Innovation   = เทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม

    ยุทธศาสตร์
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา 
        มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและนานาชาติ 
      2. พัฒนาการให้บริการงานวิชาการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
      3. บริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

  
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 24
Yesterday 0
This Month 0
Last Month 0
This Year 0
Last Year 153,790
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 34
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 2
ขอเอกสารออนไลน์ 112
ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2024

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: [email protected], [email protected] , นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ email: [email protected] 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)